2020. g. sākumā SIA ROBO HUB komanda uzsāka Eiropas Sociālā fonda projekta “Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis izglītojošajā robotikā pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē” realizāciju.

DMML tiek izstrādāts pēc 2019.gada septembrī Ministru kabinetā pieņemtā, pilnveidotā vispārējās vidējās izglītības standarta, kas sniegs skolēniem iespēju vairāk mācīties atbilstoši savām interesēm un nākotnes plāniem, – to nodrošina mazāks mācību priekšmetu skaits un iespēja 30 % mācību laika veltīt padziļinātiem un specializētiem kursiem[1].

Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis izglītojošajā robotikā gan pirmsskolas, gan pamatizglītības posmā matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomās ļaus izvēlēties specializēto kursu Robotikā, kā to paredz Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem (MK 416.).[2]

Izglītojošā robotika ir aizraujoša un pedagoģiski pierādīta metode, kas balstīta konstrukcionisma teorijā. Viens no galvenajiem šīs apmācību metodes pamatprincipiem ir mācīties darot. Piemēram, tehnoloģiju mācību jomā bērnam pirmsskolas izglītības posmā strādājot ar LEGO Education WeDo 2.0 konstruktoru tiek attīstīta spēja stāstīt par sava darba ieceri, plānot, īstenot un novērtēt savas ieceres īstenošanas soļus un rezultātu, kā arī apgūt drošības noteikumus konstruktora detaļu izmantošanā. Bērni apgūst tādas digitālās prasmes un zināšanas, kā virtuālās  un reālās pasaules atšķiršana, zināšanas par digitālo tehnoloģiju lomu un  noteikumiem, kas jāievēro, lietojot dažādas digitālās ierīces.

Pamatizglītības posmā skolēniem no 1. līdz 6. klasei DMML nodarbības paredz darbu tiešsaistē — interaktīvo uzdevumu izpildi par dažādām tēmām zināšanu nostiprināšanai trīs mācību jomās, kas sniedz tūlītēju atgriezenisko saiti. Nodarbības paredz praktisku darbu klasē — gan iespēju pašiem veikt nodarbības konstruēšanas daļu ar LEGO Education konstruktoriem WeDo 2.0 un MINDSTORM EV3, gan programmēšanas uzdevumu izpildi — LEGO Education lietotnē pēc parauga programmām trīs grūtības pakāpēs. Pamatizglītības posmā mācību materiāls aptver sekojošas robotikas sasniedzamo rezultātu zināšanas un prasmes:

  • veidot modeli pēc instrukcijas, izmantojot mehānisko konstruktoru (MK 747.);
  • konstruēt modeļus un vienkāršus robotus, izmantojot konstruktoru un lietojot robotu vadīšanas programmas (MK 747.);
  • pierakstīt, lasīt un izpildīt vienkāršus vārdiski un grafiski (tai skaitā ar blokshēmu) pierakstītus algoritmus, kas satur vairākas secīgas, cikliskas un sazarotas darbības. Pierakstīt algoritmu vienā no vizuālās programmēšanas valodām, kas vada objektu, tēlu vai ierīci, izmantojot šīs valodas vienkāršākos priekšrakstus (konstrukcijas) (MK 747.);
  • ar mēģinājuma metodi pārbaudīt, vai algoritms izpilda doto uzdevumu, kā arī saskatīt algoritma pierakstā pieļautās kļūdas un izlabo tās (MK 747.);
  • pētīt un salīdzināt dažādu programmvadāmo ierīču galveno sastāvdaļu lietojumu, to raksturlielumus un pamatot to izvēli un ietekmi uz modeli.(MK 747.)

Nodarbības veidotas tā, lai katrā no tām viena no mācību jomām nodrošinātu strappriekšmetu saikni. Tajā pašā laikā pārbaudes darbos pirmskolas un pamatizglītības posmā būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas gan apgūtajā teorijā, gan praktiskajā darbā, gan programmēšanā.

[1] https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/izglitibas-pakapes/vidusskola

[2] https://likumi.lv/ta/id/309597-noteikumi-par-valsts-visparejas-videjas-izglitibas-standartu-un-visparejas-videjas-izglitibas-programmu-paraugiem